”Skeppsbyggeri vid Göta älv i Tunge socken”

 

När man söker i arkiv och tidningar om uppgifter om fartyg som byggdes för nästan 150 år sedan så är det lätt att det blir fel. Det blir allt lättare att söka igenom tidningar från 1800-talet och även från slutat av 1700-talet. Det gör att vi kan hitta uppgifter som inte stämmer i boken och nya uppgifter som vi gärna vill tillföra. Vi kommer att på denna sida att lägga in rättelser och kompletteringar till boken.

 

Ett par uppgifter som upptäcktes när boken var under tryckning.

På sid. 119 står det att ”Norden” levererades ”Från hr.  P. Larssons skeppsvarf å Thorskog”. Detta är fel, för ”Norden” byggdes på Gamla Lödöse Skeppsvarf, och detta intygas i bilattesten: Bilbref i Kongelf 20-7 1870 då byggmästare Gustaf A Lundgren, timmerman Anders Johnsson samt qvartersman Sven Karlsson intygat att fartyget byggts 1870. Byggmästare Gustaf A Lundgren är ägare till Gamla Lödöse Skeppsvarf.

På sid. 122 står det att ”Vestra Dal” och ”Södra Dal” inte byggdes på Thorskog, men enligt en tidningsnotis från 1877 så byggdes ”Södra Dal” 1872 på Thorskog och var ett kombinerat last- och passagerarfartyg med kompositskrov. Mellan 1874 och 1877 ägs den av Emil Stenström. Han köper i november 1873 ångfartyget ”Kinda Kanal” och ger det namnet ”Södra Dal”. ”Kinda Kanal” har trafikerat kanalen med samma namn 1872 och 1873, och är av samma typ och storlek som ”Södra Dal”. Det är möjligt att även den är byggd på Thorskog.

 I registret uppges felaktigt att 174 Dansätter och 2245 Albert skulle vara motorfartyg, men de är båda ångfartyg.

 En nyupptäckt uppgift om en brand på Södra Garns Varv hör hemma på sid. 184.

 I Göteborgsposten 9 juni 1884 står det att läsa:

Eldsvåda inträffade den 18 maj kl. 4,30 f. m. å Södra Garns skeppsvarf (strax norr om Gamla Lödöse), hvarvid två magasin, med hvad deri förvarades, blevo lågornas rof. I magasinen funnos rigg och inventarier till slupen ”Springaren” samt babords bog till samma slup – av sagde bog räddades en del -, 12 tolfter plank och bräder, hvilket allt egdes af skepparen C. Olsson i Håle, Bohuslän, skonaren ”Huldas” segel, slupen ”Sällhetens” rigg och segel samt ångaren ”Elfprinsens” maskin. Allt detta med ofvan angivna undantag, blef lågornas rof. Intet det, som tillhörde fartygen var assureradt.

 ”Elfprinsen”, som nämns i notisen, var en större ångslup, byggd på Lindholmen 1866 som ”Kongelf” för trafik mellan Kungälv och Göteborg. Från ca. 1877 hette den ”Thorskog” och trafikerade sträckan Thorskog och Göteborg, under 1880 gick den tidvis från (Norra) Garns varf och senare förkortades rutten till Bäck – Göteborg. 1881 säljs den och får namnet ”Elfprinsen” och trafikerar tidvis ”Brännvinsutminuteringen vid Jordfallet”. Den 30 oktober 1883 gör den en extra resa till Lödöse och hämtar en last av 200 tunnor havre som skulle till Göteborg. Utanför Honeröds brygga någon km. norr om Dösebacka kolliderar den med Ångaren ”Hebe” och sjunker, varvid en passagerare, Anders Johansson från Spetalen i Gamla Lödöse drunknar. ”Elfprinsen” bärgas och repareras tydligen på Södra Garns varv när branden inträffar där. Den säljs efter reparationen till Langesund i Norge där den under samma namn är i trafik åtminstone fram till 1893.