Lödöse varf

  •  Verksamhetstid: 1300-talet – 1985
  • Ägare: Bl.a. J. Olofsson, G. A. Lundgren, Karl Olsson, Justus A. Waller, Bratt, Johansson-gruppen
  • Antal anställda: 40 – 350
  • Nybyggnad av trä-, komposit- och stålfartyg (ca 200 st)

 

 

Gamla Lödöse Skeppsvarf

Det är inte känt när varvet startade, men utgrävningar visar att det kan ha varit redan på 1300-talet.

Vad man kan skönja i Gamla Lödöses 1500- och 1600-talshistoria är att varvet varit flitigt anlitat som skeppsbyggeri, inte minst för kronans räkning.
När Älvsborgs Skeppsgård upprättades av Gustav Vasa vid Nya Lödöse ingick skeppsgården Nya Lödöse varv, Gamla Lödöse varv och varvet på Lindholmen.

I boken Göteborgs eskader och örlogsstation skrivs följande om Gamla Lödöse:

Tvenne vid Gamla Lödöse på Konungens befallning nyligen byggda skepp ”Krabaten” och ”Svenska Jungfrun” föllo vid Älvsborgs kapitulation 1563 i danskarnas händer.

Efter att det i Lödöse byggda skeppet ”Svenska Jungfrun” fallit i danskarnas händer, förekom skeppet med befälhavaren Erik Rud i sjöslag mot svenskarna utanför Öland. Erik Rud lyckades dock indkomma. Vidare i Gamla Lödöse byggdes 1573 två skepp och åren 1874-1578 vid Älvsborgs Skeppsgård likaså två skepp. I boken uppges ett stort antal skepp vara byggda vid Älvsborgs Skeppsgård, men ej vid vilka varv.

Den 30 juni 1621 utfärdar Gustav II Adolf tillstånd för borgarna i Gamla Lödöse att bygga skutor.
I Gamla Lödöse dombok omtalas för första gången år 1632 en skeppsbyggare – Anders Svensson ”skipbygere”.

Under större delen av 1700-talet var det släkten Radhe som drev varvet.

Gamla Lödöse varf går in i 1800-talet med stora ekonomiska bekymmer som säkerligen är svitera efter konkursen 1792.

Olof Radhe synes ha varit tvingad att lämna ägandet av varvet redan de första åren in på 1800-talet.
En person som ofta nämns i Lödöse varvs tidiga 1800-talshistoria är Patron A. W. Gyzander som 1813 grundade Sjuntorps bomullsspinneri.

Under 1820-talet blir John Brodie skeppsbyggare här, och en av de båtar han byggde var ”Götha Elf”. En hjulångare för Göteborgs Elfarbete som byggdes 1835 för att bogsera segelfartyg mellan Göteborg och Haneklo (Göta). Vid denna tidpunkt hade älven muddrats upp för att kunna utnyttja Trollhätte- och Göta Kanal.

1852 tar G. A. Lundgren över varvet och bygger både segel- och ångfartyg. Den först båt som byggs är en slup med det lämpliga namnet ”Den förste”. Ett 20-tal båtar är kända från Lundgrens tid.

1894 tar Karl Olsson över varvet och börjar en omstrukturering för övergång till byggande av stålfartyg. Detta blir kostsamt och 1899 går varvet i konkurs. Under Karl Olssons tid byggs 5 segel- och 6 ångfartyg.

1899 säljs varvet på auktion och ombildas till ett aktiebolag med Justus A. Waller i spetsen.

 

Aktiebolaget Lödöse Varf

Lödöse Varf får nya ägare den 4 december 1899 och ingår vid sekelskiftet 1900 i Wallerkoncernen med säte i Göteborg. Firmanamnet är Aktiebolaget Lödöse Varf. I Wallerkoncernen ingår Rederiaktiebolaget Unda, Göteborgs Trävarubolag och Lödöse Varf.

Nybygge nr 1 – en lastångare med namnet ”Karin” levereras till Rederi AB Unda 1900. Våren 1902 levereras det första stålfartyget – skonerten ”Dag”.
Mellan åren 1900 och 1946 finns 78 fartyg upptagna på nybyggnadslistan; samt utöver detta ett större antal lastpråmar.

karin

1946 köper Brattkoncernen Lödöse Varf. Huvudägare är kammarherre Gustav Adolf Bratt. Orderingången under Bratts ägartid var mycket växlande. I slutet av 1950-talet syntes Adolf Bratt & Co hamnat i likviditetssvårigheter, vilket ledde till att Bonnierkoncernen i Stockholm förvärvade Adolf Bratt & Co. I detta köp ingick AB Lödöse Varf. Bonniers var endast intresserade av Rederiverksamheten varför AB Lödöse Varf utbjöds till Försäljning.

Nya ägare till Lödöse Varv blir Bröderna Lars och Vilgot Johansson från Skärhamn, vilka tillträder den 1 juni 1960.
Under Bröderna Johanssons tid byggs drygt 20 fartyg som kom att sättas under OT-Rederiernas flagg. Andra beställare var bl.a. Walleniusrederierna i Stockholm och polska Compani Polish Steamship. Totalt levereras 40 fartyg mellan åren 1961 och 1981. Sista nybygge blir M/T ILSE – en tanker på 13.000 ton dw, vilket också var det största fartyg som kom att byggas vid varvet.

ilse

I januari 1982 försätts AB Lödöse varv i konkurs. Mellan 1982 och 1987 pågår flera räddningsförsök. Sista ägaren till varvet var Skanska Industri & Marinservice i Göteborg. 1987 beslutar Skanska IMS att avveckla och lägga ner varvet.

 

 

Lödöse varf 1966.